Connect with us

Hi, what are you looking for?

Όργανα

Όργανα του Σωματείου είναι :

1) η Γενική Συνέλευση

2) το Διοικητικό Συμβούλιο

3) η Ελεγκτική Επιτροπή

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8ο

α) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου που θα αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα των άλλων οργάνων του. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως από το καταστατικό, εκλέγει τα πρόσωπα της διοίκησης, αποφασίζει για την είσοδο ή διαγραφή μέλους, για την έγκριση του ισολογισμού και για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται να παύει αυτά, εφόσον διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις ή ανικανότητά τους ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους.
β) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μεν μία φορά μέσα στους τρεις πρώτους μήνες κάθε έτους, εκτάκτως δε οποτεδήποτε εφόσον το κρίνει αναγκαίο το ΔΣ ή το ζητήσει το 1/5 τουλάχιστο των μελών, με έγγραφη αίτηση προς το ΔΣ, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ οφείλει να συγκαλέσει τη ΓΣ μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση. Τα μέλη του Σωματείου προσκαλούνται στη ΓΣ με έγγραφη πρόσκληση του ΔΣ που τους παραδίδεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται συστημένα ταχυδρομικώς ή με τηλεφωνική πρόσκληση που βεβαιώνεται εγγράφως από τον γραμματέα του σωματείου ή με ηλεκτρονική επιστολή ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του προσκαλούμενου, πριν από δύο τουλάχιστον ημέρες. Σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης ΓΣ, η μη τήρηση της παραπάνω προθεσμίας επιτρέπεται εφόσον παρίστανται ή συναινούν εγγράφως τα 3/5 των μελών του Σωματείου.
γ) Η ΓΣ πριν από την έναρξη των εργασιών της εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα, και στην περίπτωση που θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες, ένα ακόμη μέλος που μαζί με τον πρόεδρο και τον γραμματέα αποτελούν την εφορευτική επιτροπή.
δ) Για να θεωρηθεί ότι η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία, πρέπει να παρίστανται τα μισά συν ένα από τα μέλη της. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, η ΓΣ συνέρχεται για δεύτερη φορά μέσα σε 10 το πολύ ημέρες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρίστανται αυτή τη φορά. Η κλήση για την επαναληπτική συνέλευση γίνεται ταυτόχρονα με την κλήση για την πρώτη συνέλευση.
ε) Η ΓΣ λαμβάνει τις αποφάσεις της με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό ή το νόμο.
στ) Κατά την ετήσια τακτική ΓΣ γίνεται από το ΔΣ απολογισμός της δράσης του Σωματείου, γίνεται ανάγνωση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής, συζητείται και εγκρίνεται ο απολογισμός καθώς και ο προϋπολογισμός του Σωματείου για το επόμενο έτος και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο. Κατά την ίδια τακτική συνέλευση, γίνονται ανά τριετία οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ) Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών του και η αντίστοιχη απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Οι ίδιες πλειοψηφίες απαιτούνται και για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση του Σωματείου. Ειδικά για την τροποποίηση του άρθρου που καθορίζει το σκοπό του Σωματείου, απαιτείται ομόφωνη γνώμη όλων των μελών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

α) Το ΔΣ είναι όργανο αντιπροσωπευτικό, το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος και αντιπρόσωπος των μελών του Σωματείου και αναλαμβάνει τις σχετικές πρωτοβουλίες για την υλοποίηση και εκτέλεση των αποφάσεων που παίρνουν οι Γενικές Συνελεύσεις. Το ΔΣ διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο, ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στη φύση και στο σκοπό του εκτός από εκείνες για τις οποίες η αρμοδιότητα έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο του Σωματείου, είτε από το παρόν καταστατικό, είτε από το νόμο. Με ειδικές αποφάσεις του, το ΔΣ μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του και να παρέχει προς τούτο τη σχετική εξουσιοδότηση.
β) Το ΔΣ αναδεικνύεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία. Η θητεία του είναι τριετής.
γ) Το ΔΣ είναι πενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Συμβούλους. Όλοι εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία από το καταρτιζόμενο με αλφαβητική σειρά ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την ημέρα της ΓΣ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων για την κατάληψη της θέσης. Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι κατά σειράν πλειοψηφίας επόμενοι δύο υποψήφιοι, μετά την εκλογή των μελών του ΔΣ. Σε περίπτωση παραιτήσεως, διαγραφής ή θανάτου μέλους του ΔΣ, γίνεται αναπλήρωση της κενής θέσης από τον επόμενο αναπληρωματικό.
δ) Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, μπορεί να αποφασίζει το ΔΣ σύμφωνα με το σκοπό των διατάξεων του παρόντος και εντός των πλαισίων των αποφάσεων των ΓΣ και των νόμων.
ε) Μέχρι την εκλογή του πρώτου ΔΣ, η οποία πρέπει να γίνει το βραδύτερο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία εγγραφής του Σωματείου, καθήκοντα ΔΣ εκτελεί η συγκροτηθείσα από τα ιδρυτικά μέλη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα που εκλέγεται και το ΔΣ, με χωριστό ψηφοδέλτιο με σχετική πλειοψηφία. Οι επόμενοι τρείς κατά σειρά επιτυχίας από τους υποψηφίους θεωρούνται αναπληρωματικοί. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει κάθε τρία χρόνια, ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του Σωματείου και υποβάλλει ενώπιον των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων τα πορίσματα αυτής κατά τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχεται.

Copyright © 2020 ZoxPress Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.