Connect with us

Hi, what are you looking for?

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

 ΣΥΣΤΑΣΗ  – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.  Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα με τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» η οποία τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφά του.

Εδρα του σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι σκοποί του  «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» είναι κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί, είναι δε οι εξής :

Η προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, η επιστημονική ενημέρωση αυτών και η ανάπτυξη του πνεύματος της αλληλεγγύης και συμπαράστασης μεταξύ αυτών.

Η ανάπτυξη και καλλιέργεια της Προσχολικής Παιδαγωγικής Έρευνας και η καθιέρωση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του Βρεφονηπιοκόμου Εκπαιδευτικού.

Η προαγωγή των επιστημονικών τομέων και δραστηριοτήτων που αφορούν στην της Προσχολικής Παιδαγωγικής Έρευνας καθώς και η προώθηση της γενικότερα και η εξυπηρέτηση παντός συναφούς στόχου.

Η συμβολή στην εκπαίδευση και εξειδίκευση επαγγελματιών από το χώρο της προσχολικής αγωγής, φοιτητών συναφών κλάδων, εθελοντών και άλλων ενδιαφερομένων ομάδων για τους σκοπούς του σωματείου.

Η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων μετεκπαίδευσης στο χώρο της προσχολικής αγωγής.

Ο σχεδιασμός προτάσεων, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η ανάπτυξη συνεργασίας σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαικής Ενωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών και φορέων.

Η ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων και επαφών με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς και ομοειδή σωματεία που έχουν συγγενείς στόχους.

Η οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων με θέματα σχετικά προς τους σκοπούς του Σωματείου.

Η ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής προς εκπλήρωση των στόχων του Σωματείου.

Ως γεωγραφικά όρια της δραστηριότητας του Σωματείου τίθενται αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μπορούν να επεκταθούν και πέραν αυτής, ιδίως στις Βαλκανικές χώρες, με σχετική απόφαση του ΔΣ, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το νόμο.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 3ο

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Σωματείο αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητες και ιδιαίτερα :

 1. Επιστολές, υπομνήματα και γενικότερα χρήση κάθε νόμιμου μέσου προς τα αρμόδια όργανα.
 2. Διοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, ομιλιών, εισηγήσεων, συγκεντρώσεων, προβολών, συναυλιών (τοπικών, πανελληνίων και διεθνών) και άλλων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων σε θέματα σχετικά, όπως και η λειτουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, δισκοθήκης, βιντεοθήκης που αφορούν την Προσχολική αγωγή και τη Βρεφονηπιοκομία.
 3. Η έκδοση κάθε είδους εντύπων που αναφέρονται στους σκοπούς του συλλόγου, καθώς και η ανάθεση μελετών που αφορούν τους Βρεφονηπιοκόμους Εκπαιδευτικούς.
 4. Η συνεργασία με τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βρεφονηπιοκόμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Ηπείρου, Αθήνας, το Υπουργείο Παιδείας καθώς και άλλων συλλόγων για την οργάνωση εκδηλώσεων και την ανταλλαγή απόψεων για την από κοινού αντιμετώπιση των σκοπών του παρόντος Συλλόγου.
 5. Συνεργασία με άτομα και άλλα σωματεία (ΠΑΣΥΒΝ – Επιστημονική Εταιρία Προσχολικής Αγωγής , ΣΒΕ) , ιδρύματα, εταιρείες, κρατικές υπηρεσίες κ.α. στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.
 6. Χρήση κάθε νόμιμου μέσου που κατά την κρίση του Δ.Σ. θα βοηθήσει στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.
 7. Αγωνιστική κινητοποίηση για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου. Συνεχής τηλεφωνική ή δια αλληλογραφίας ενημέρωση επικοινωνία με τα μέλη του συλλόγου.
  • Συνεργασία με άλλα σωματεία ή εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές ομάδες κλπ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πληροφοριών καθώς και την παροχή αμοιβαίας συνδρομής και υποστήριξης σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος.
  • Ενημέρωση των μελών του Σωματείου, μελών συναφών επιστημονικών εταιρειών και άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων σε σχέση με τη δράση του Σωματείου και το γενικότερο επιστημονικό έργο που επιτελείται στους συναφείς με αυτό χώρους τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
 8. Επιστημονική ενημέρωση του κοινού και των αρμοδίων αρχών, εισηγήσεις, παρεμβάσεις και παραστάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε διοικητικές ή δικαστικές αρχές, σώματα, όργανα και δημόσιες υπηρεσίες με σκοπό πάντοτε την προώθηση των στόχων του Σωματείου.

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 4ο

 1. Μέλη του Σωματείου εγγράφονται οι Βρεφονηπιοκόμοι – εκπαιδευτικοί, είτε μόνιμοι είτε αναπληρωτές είτε και ωρομίσθιοι. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του, να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
 2. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου.
 3. Η κατοικία ή διαμονή των μελών στο εξωτερικό καθώς και η έλλειψη της Ελληνικής υπηκοότητας δεν αποτελεί κώλυμα για την εγγραφή στο Σωματείο και την εκλογή στα όργανα αυτού.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Εγγραφή μελών – Αποχώρηση – Διαγραφή

 1. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με υπεύθυνη δήλωσή του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής του στο σωματείο καθώς και δήλωση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης.  Η εγγραφή εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στη Γενική Συνέλευση κατά την επόμενη συνεδρίασή της, η οποία μπορεί να εγκρίνει την εγγραφή με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
 2. Όλα τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λαμβάνονται εντός των ορίων του νόμου, καθώς και προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 3. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται :
  1. με το θάνατο του μέλους
  2. με τη διαγραφή του, την οποία εισηγείται αιτιολογημένα το Διοικητικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε μέλος και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εάν συντρέχουν οι όροι που ορίζουν οι σχετικές πειθαρχικές διατάξεις του παρόντος
  3. με γραπτή δήλωση  του μέλους που επιθυμεί να αποχωρήσει από το Σωματείο, προς το Διοικητικό Συμβούλιο
 4. Τα ιδρυτικά μέλη θεωρούνται αυτοδικαίως τακτικά μέλη του Σωματείου, απαρτίζουν τις πρώτες γενικές συνελεύσεις και προβαίνουν στην εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 6ο

 1. Πόροι του σωματείου θα είναι : α) τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του, β) οι τακτικές συνδρομές των μελών του, γ) οι έκτακτες εισφορές των μελών, δ) τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το δημόσιο, διεθνείς οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ και γενικά οποιοδήποτε έσοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτία με σκοπό την ενίσχυση και προώθηση των στόχων και του έργου του Σωματείου ε) πάσης φύσεως έσοδα ή εισπράξεις προερχόμενα από τις δραστηριότητες του Σωματείου, σύμφωνα με τους σκοπούς του.
 2. Τα ποσά των δικαιωμάτων εγγραφής, των τακτικών ή έκτακτων συνδρομών ή εισφορών θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με σχετική απόφαση.
 3. Η ετήσια συνδρομή των μελών του Σωματείου, το ύψος της οποίας καθορίζεται στην αρχή κάθε έτους από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Για το πρώτο έτος, με την ιδρυτική πράξη του Σωματείου, η ετήσια  συνδρομή των μελών ορίζεται σε 20 ευρώ, το δε δικαίωμα  εγγραφής ορίζεται σε 5 ευρώ.

 ΟΡΓΑΝΑ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Όργανα του Σωματείου είναι : 1) η Γενική Συνέλευση, 2) το Διοικητικό Συμβούλιο και 3) η Ελεγκτική Επιτροπή

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8ο

 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου που θα αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα των άλλων οργάνων του. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως από το καταστατικό, εκλέγει τα πρόσωπα της διοίκησης, αποφασίζει για την είσοδο ή διαγραφή μέλους, για την έγκριση του ισολογισμού και για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου.
  Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται να παύει αυτά, εφόσον  διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις ή ανικανότητά τους ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους.
 2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μεν μία φορά μέσα στους τρεις πρώτους μήνες κάθε έτους, εκτάκτως δε οποτεδήποτε εφόσον το κρίνει αναγκαίο το ΔΣ ή το ζητήσει το 1/5 τουλάχιστο των μελών, με έγγραφη αίτηση προς το ΔΣ, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.  Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ οφείλει να συγκαλέσει τη ΓΣ μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση.  Τα μέλη του Σωματείου προσκαλούνται στη ΓΣ με έγγραφη πρόσκληση του ΔΣ που τους παραδίδεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται συστημένα ταχυδρομικώς ή με τηλεφωνική πρόσκληση που βεβαιώνεται εγγράφως από τον γραμματέα του σωματείου ή με ηλεκτρονική επιστολή ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του προσκαλούμενου, πριν από δύο τουλάχιστον ημέρες. Σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης ΓΣ, η μη τήρηση της παραπάνω προθεσμίας επιτρέπεται εφόσον παρίστανται ή συναινούν εγγράφως τα 3/5 των μελών του Σωματείου.
 3. Η ΓΣ πριν από την έναρξη των εργασιών της εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα, και στην περίπτωση που θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες, ένα ακόμη μέλος που μαζί με τον πρόεδρο και τον γραμματέα αποτελούν την εφορευτική επιτροπή.
 4. Για να θεωρηθεί ότι η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία, πρέπει να παρίστανται τα μισά συν ένα από τα μέλη της.  Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, η ΓΣ συνέρχεται για δεύτερη φορά μέσα σε 10 το πολύ ημέρες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρίστανται αυτή τη φορά. Η κλήση για την επαναληπτική συνέλευση γίνεται ταυτόχρονα με την κλήση για την πρώτη συνέλευση.
 5. Η ΓΣ λαμβάνει τις αποφάσεις της με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό ή το νόμο.
 6. Κατά την ετήσια τακτική ΓΣ γίνεται από το ΔΣ απολογισμός της δράσης του Σωματείου, γίνεται ανάγνωση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής, συζητείται και εγκρίνεται ο απολογισμός καθώς και ο προϋπολογισμός του Σωματείου για το επόμενο έτος και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο.  Κατά την ίδια τακτική συνέλευση, γίνονται ανά τριετία οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής.
 7. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών του και η αντίστοιχη απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Οι ίδιες πλειοψηφίες απαιτούνται και για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση του Σωματείου.  Ειδικά για την τροποποίηση του άρθρου που καθορίζει το σκοπό του Σωματείου, απαιτείται ομόφωνη γνώμη όλων των μελών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

 1. Το ΔΣ είναι όργανο αντιπροσωπευτικό, το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος και αντιπρόσωπος των μελών του Σωματείου και αναλαμβάνει τις σχετικές πρωτοβουλίες για την υλοποίηση και εκτέλεση των αποφάσεων που παίρνουν οι Γενικές Συνελεύσεις.  Το ΔΣ διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο, ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στη φύση και στο σκοπό του εκτός από εκείνες για τις οποίες η αρμοδιότητα έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο του Σωματείου, είτε από το παρόν καταστατικό, είτε από το νόμο.  Με ειδικές αποφάσεις του, το ΔΣ μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του και να παρέχει προς τούτο τη σχετική εξουσιοδότηση.
 2. Το ΔΣ αναδεικνύεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία. Η θητεία του είναι τριετής.
 3. Το ΔΣ είναι πενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Συμβούλους.  Όλοι εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία από το καταρτιζόμενο με αλφαβητική σειρά ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την ημέρα της ΓΣ.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων για την κατάληψη της θέσης.  Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι κατά σειράν πλειοψηφίας επόμενοι δύο υποψήφιοι, μετά την εκλογή των μελών του ΔΣ.  Σε περίπτωση παραιτήσεως, διαγραφής ή θανάτου μέλους του ΔΣ, γίνεται αναπλήρωση της κενής θέσης από τον επόμενο αναπληρωματικό.
 4. Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, μπορεί να αποφασίζει το ΔΣ σύμφωνα με το σκοπό των διατάξεων του παρόντος και εντός των πλαισίων των αποφάσεων των ΓΣ και των νόμων.
 5. Μέχρι την εκλογή του πρώτου ΔΣ, η οποία πρέπει να γίνει το βραδύτερο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία εγγραφής του Σωματείου, καθήκοντα ΔΣ εκτελεί η συγκροτηθείσα από τα ιδρυτικά μέλη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 1. Μέσα σε 15 ημέρες από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Συμβούλου που πλειοψήφησε, ή του μεγαλύτερου σε ηλικία σε περίπτωση ισοψηφίας.  Συγκροτείται σε σώμα το ΔΣ και τα μέλη αυτού εκλέγουν με απόλυτη πλειοψηφία Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.
 2. Το αργότερο εντός μηνός από τη συγκρότησή του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο που υπογράφεται από το παλιό και το νέο ΔΣ την περιουσία του Σωματείου.  Μέχρι να αναλάβει το νέο ΔΣ, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του το παλιό ΔΣ. Στο μεταξύ διάστημα, το νεοεκλεγέν ΔΣ ενημερώνεται από το απερχόμενο για κάθε θέμα που αφορά στο Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

 1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, με πρωτοβουλία του Προέδρου ή και εκτάκτως, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος αυτού.  Με αίτηση δύο μελών του ΔΣ μπορεί τούτο να συγκληθεί και να συνεδριάσει οποτεδήποτε.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν στη συνεδρίασή του, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, τρία τουλάχιστον από τα μέλη του.  Οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων.
 3. Στην πρώτη Γενική Συνέλευση κάθε έτους, ανακοινώνεται έκθεση πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς.  Η έκθεση συντάσσεται από το Γραμματέα και ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο, αφού πρώτα εγκριθεί από το ΔΣ.
 4. Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του ΔΣ αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά σειρά επιτυχίας.  Ως παραίτηση θεωρείται και η αδικαιολόγητη μη συμμετοχή μέλους σε τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
 5. το ΔΣ μπορεί να απαλλάσσει από τα καθήκοντά του τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία αν διαπιστώσει παράβαση τους ή αμέλεια στην εκπλήρωσή τους, οπότε με νέα απόφασή του προβαίνει σε αναδιανομή καθηκόντων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος  του Σωματείου και το εκπροσωπεί σε όλες του τις σχέσεις ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου και ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή διοικητικής ή άλλης αρχής.

Συγκαλεί μέσω του Γραμματέα τα μέλη του Σωματείου, καθώς και τα μέλη του ΔΣ σε συνεδριάσεις, στις οποίες προεδρεύει.  Φροντίζει για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και υπογράφει τα έγγραφα του Σωματείου. Επίσης, υπογράφει τα εντάλματα για την πληρωμή των εξόδων που ορίσθηκαν από το ΔΣ στον προϋπολογισμό, καθώς και αυτών που προέκυψαν από έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, υπογράφει συμβάσεις, προσλαμβάνει, καθορίζει τις αμοιβές και απολύει το βοηθητικό και υπαλληλικό προσωπικό του Σωματείου μετά από σύμφωνη γνώμη του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, τον Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του τον αναπληρωτή του

ΑΡΘΡΟ 14ο

 Ο Γραμματέας τηρεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου, φυλάσσει τα αρχεία και τις σφραγίδες, καταχωρεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, τηρεί το πρωτόκολλο και το βιβλίο των Πρακτικών του ΔΣ, συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τα μέλη του Σωματείου και του ΔΣ στις αποφασισθείσες συνεδριάσεις, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ.  Όταν κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν από τους δύο Συμβούλους του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ο Ταμίας εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής, τις συνδρομές και γενικά κάθε έσοδο και οικονομική παροχή προς το Σωματείο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις. Φροντίζει για την είσπραξη της συνδρομής των μελών, ενημερώνει τακτικά το ΔΣ για τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους, συντάσσει και υποβάλλει κάθε δίμηνο απολογισμό του Ταμείου, τηρεί τα αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του βιβλία και φυλάσσει σε φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών και τα παραστατικά των εισπράξεων. Ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται για δαπάνες που ορίσθηκαν από το ΔΣ στον προϋπολογισμό ή εγκρίθηκαν από το ΔΣ ή προέκυψαν από έκτακτες και επείγουσες ανάγκες. Τα εντάλματα προσυπογράφονται πάντα από τον Πρόεδρο του ΔΣ. Ο Ταμίας καταθέτει σε Τράπεζα που έχει ορισθεί με απόφαση του ΔΣ τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά του Σωματείου και μπορεί να κρατάει στα χέρια του ένα ποσόν μέχρι 300 ευρώ  για τις επείγουσες ανάγκες του Σωματείου. Τα κατατεθειμένα χρήματα μπορεί να τα αναλαμβάνει μετά από απόφαση του ΔΣ που θα αποδεικνύεται με έγγραφη εντολή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του ΔΣ.  Θέτει οποτεδήποτε του ζητηθεί την ταμειακή κατάσταση του Σωματείου στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Συντάσσει τον ισολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης και τους υποβάλλει στο ΔΣ, το οποίο εν συνεχεία παρουσιάζει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.  Το λογιστικό έτος τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.  Όταν ο Ταμίας κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους δύο Συμβούλους του ΔΣ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα που εκλέγεται και το ΔΣ, με χωριστό ψηφοδέλτιο με σχετική πλειοψηφία.  Οι επόμενοι τρείς κατά σειρά επιτυχίας από τους υποψηφίους θεωρούνται αναπληρωματικοί.  Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει κάθε τρία χρόνια, ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του Σωματείου και υποβάλλει ενώπιον των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων τα πορίσματα αυτής κατά τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχεται.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΕΚΛΟΓΕΣ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο

Για την έγκυρη συγκρότηση, συνεδρίαση και απόφαση των οργάνων του σωματείου δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των μελών που τα απαρτίζουν εφόσον εξασφαλίζεται με άλλο τρόπο η έγκαιρη και γνήσια έκφραση της βούλησής τους, ιδίως με την χρήση εξουσιοδοτήσεων, συμβατικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεδιάσκεψης κλπ.

Ειδικά για την εκλογή των οργάνων και επιτροπών που θα εκλέγονται από την Γ.Σ. επιτρέπεται η ψηφοφορία των απόντων μελών με νόμιμα υπογεγραμμένη επιστολή που θα περιέρχεται στον πρόεδρο της ΓΣ ή την εφορευτική επιτροπή ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σωματείου από την δηλωμένη στο σωματείο ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους το αργότερο μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Με απόφαση του ΔΣ τιμωρείται αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος με έγγραφη επίπληξη, προσωρινή ή οριστική στέρηση του δικαιώματος να συμμετέχει σε ορισμένες ή σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου, ή με διαγραφή το μέλος του Σωματείου όταν :

 1. παραβίασε το καταστατικό,
 2. δεν πειθάρχησε στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων ,
 3. με τη δραστηριότητά του προσέβαλε την υπόληψη του Σωματείου ή ήρθε σε αντίθεση προς τους σκοπούς του και τις βασικές αρχές λειτουργίας του και
 4. αποδεδειγμένα διέπραξε ατιμωτικό αδίκημα.

Κατά της αποφάσεως του ΔΣ περί επιβολής οποιασδήποτε από τις παραπάνω πειθαρχικές ποινές επιτρέπεται προσφυγή στη ΓΣ, από τον καθ’ ου η ποινή, εγγράφως εντός 15 ημερών από την γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης του ΔΣ σε αυτόν ή αφότου αποδεδειγμένα έλαβε γνώση της απόφασης.

Επίσης, με απόφαση του ΔΣ διαγράφονται μέλη που καθυστερούν την συνδρομή ενός ή περισσοτέρων ετών, μετά από έγγραφη προ μηνός ειδοποίησή τους.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ειδοποιείται εγκαίρως το θιγόμενο μέλος και δικαιούται να απολογηθεί.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων περί σωματείων.

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε την   6 Μαΐου  2015 και υπογράφεται  από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου όπως ακολουθεί.

Copyright © 2020 ZoxPress Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.